BRANDURILE NOASTRE

Regulament campanie „Oferă cadou #UnVinInsemnat!”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „Oferă cadou #UnVinInsemnat!” 29.06.2021 (denumit “Regulament”)

 

Sectiunea 1. Organizatorul campaniei

1.1. Campania „Oferă cadou #UnVinInsemnat!” este organizata de catre Vincon Logistic S.A., cu sediul social in Focsani, str. Avantului nr.12, judetul Vrancea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J39/477/2010, codul fiscal RO27770826, avand contul bancar nr. RO96 BACX 0000 0005 6971 8001 deschis la UniCredit Bank S.A., sucursala Focsani, reprezentata legal prin Gianina Virginia Rusu, in calitate de Administrator Unic, denumita in continuare “Organizator”.

1.2. Parteneri: SUNSHINE DIGITAL SRL, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/3601/2017, RO 37922816, cu sediul in Str. Lucian Blaga 21, Otopeni, Ilfov, cont virament nr. RO80 RZBR 0000 0600 1962 0889, Raiffeisen Bank, Agentia Bratianu, reprezentată legal prin Gabriel Nedelea in calitate de Director General.

1.3. Campania „Oferă cadou #UnVinInsemnat!” se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Sectiunea 2. Durata Campaniei, aria de desfasurare

2.1 Campania se va desfasura in data de 29 iunie, pana la ora 23:59 pe pagina de Facebook Sigillum Moldavaie: https://www.facebook.com/Sigillum.Moldaviae

2.2 In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe pagina de Facebook:

https://www.facebook.com/Sigillum.Moldaviae

2.3 Regulamentul oficial de desfasurare al Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant online pe website-ul organizatorului www.vincon.ro sau in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului.

2.4 Campania nu este sponsorizata, sustinuta sau asociata in niciun fel cu platforma sociala www.facebook.com.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

3.1 La campanie pot participa toate persoanele fizice (“Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 29 iunie 2021 si respecta conditiile din prezentul Regulament.

3.2 Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului sau ai agentiilor implicate in desfasurarea campaniei, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia celor mentionati mai sus.

Sectiunea 4. Mecanismul campaniei

4.1. Campania se desfasoara pe pagina de Facebook:

https://www.facebook.com/Sigillum.Moldaviae

4.2. Pentru a se putea inscrie in cadrul prezentei campanii promotionale, un participant trebuie:

– sa indeplineasca conditiile descrise in sectiunea 3 a prezentului regulament;

– sa identifice pe pagina Sigillum Moldaviae postarea publicata pe 29 iunie cu ocazia aniversarii Sfintilor Petru si Pavel si sa dea tag in comentarii unui prieten care isi sarbatoreste ziua numelui https://www.facebook.com/Sigillum.Moldaviae

– 300 de persoane care isi sarbatoresc ziua numelui vor primi prin tragere la sorti un cadou din partea Sigillum Moldaviae in numele prietenilor care i-au inscris in campanie prin tag.             Cadoul consta intr-o sticla de vin marca Sigillum Moldaviae.

Sectiunea 5. Descrierea premiilor si acordarea lor

5.1. Premiile acordate in cadrul prezentei campanii promotionale constau in 300 sticle de vin Sigillum Moldaviae, Sauvignon Blanc.

Valoarea totala a premiilor este de 3.000 lei + TVA.

Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti prin www.random.org,

5.2. Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de Facebook Sigillum Moldaviae.

5.3. Castigatorii vor fi rugati sa transmita in termen de 48 de ore de la data anuntarii pe pagina de Facebook, prin mesaj privat, datele de contact in vederea livrarii premiului (nume, prenume, telefon, adresa de livrare).

5.4. In cazul in care castigatorii nu furnizeaza datele necesare in termen de 48 de ore sau nu pot fi confirmati in termen de 48 de ore de la furnizarea datelor, prin telefon sau prin email, se va trece la validarea rezervelor, urmand acelasi procedeu ca si pentru castigatori.

5.5. Un sarbatorit poate primi un singur premiu constand intr-o sticla de vin marca Sigillum Moldaviae, chiar daca a primit mai multe tag-uri din partea unui prieten sau a mai multor prieteni.

5.6. Premiul va fi expediat prin curier privat, in termen de 30 zile lucratoare de la data confirmarii datelor pentru livrarea premiului.

5.7. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiului.

Sectiunea 6. Taxe si impozite aferente

6.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IV „Impozitul pe venit”.

6.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor De la data livrarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin proprietarului.

Sectiunea 7 – Legea aplicabila . Litigii

7.1. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

7.2. Legea aplicabila este legea romana.

7.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa str. Valsanesti nr. 1 E sector 3, Bucuresti cod postal 032881, in atentia Directiei Marketing, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data finalizarii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

Sectiunea 8. Intreruperea/incetarea Campaniei

8.1. Campania va putea fi intrerupta/incetata inainte de termen doar in caz de forta majora si/sau caz fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului determinata de imposibilitatea de a o continua din motive independente de vointa sa.

8.2. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe pagina de Facebook a Organizatorului.

8.3. In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoritati publice competente.

8.4. Pentru situatiile avute in vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2, Organizatorii nu mai au nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

 

Sectiunea 9. Prelucrarea datelor personale

9.1. Prin inscrierea si participarea la Campanie, participantii si castigatorii premiilor declara ca sunt de acord cu continutul prezentului Regulament si se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament. Prin inscrierea in Campnie, participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal (nume, prenume, telefon, adresa de domiciliu/resedinta) in scopul derularii Campaniei, astfel cum este descrisa in acest Regulament.

9.2. Castigatorii premiilor, prin transmiterea/furnizarea datelor cu caracter personal catre organizator conform Sectiunii 5, sunt de acord in mod expres si neechivoc cu prelucrarea acestora de catre Organizator, in mod direct si/sau prin imputerniciti, atat in scopul validarii castigatorului, cat si in vederea inmanarii premiului castigat. Datele participantilor pot fi utilizate si in scop de reclama, marketing si publicitate, pe intreaga perioada necesara pentru finalizarea campaniei, precum si ulterior, pe o durata de 30 de zile. Participantii isi pot retrage oricand consimtamantul pentru utilizarea datelor cu caracter personal in scop de reclama, marketing si publicitate. In cazul in care participantii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea participarii la campanie, acestia vor fi declarati ineligibili.

9.3. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (,,Regulamentul”) si legislatia nationala in vigoare in ceea ce priveste datele cu caracter personal ale participantilor si castigatorilor, stocate pe durata derularii campaniei si ulterior acesteia, conform legislatiei fiscale, respectiv sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea adecvata a datelor cu caracter personal ale castigatorilor si participantilor la campanie.

9.4. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal – Datele cu caracter personal pe care le primim de la participantii la campanie vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

– validarea castigatorului si acordarea premiului;

– solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si defasurarea Campaniei si acordarea premiilor;

– reclama, marketing si publicitate;

– activitati de arhivare, in cazul in care sunt impuse de legislatia aplicabila.

9.5. In masura in care este necesar si doar in vederea indeplinirii scopurilor precizate mai sus, unele dintre datele cu caracter personal prelucrate in cadrul campaniei vor fi divulgate furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de dezvoltare si mentenanta a paginilor web, furnizorilor de servicii de hosting web, furnizori de servicii de contabilitate sau alte categorii de destinatari, atunci cand legea impune o astfel de obligatie. In oricare din situatiile de mai sus, Operatorul va lua masurile adecvate pentru a se asigura ca datele cu caracter personal sunt prelucrate, securizate sau transferate in conformitate cu Legea aplicabila. Pentru mai multe detalii, va rugam sa aveti in vedere politica noastra de securitate.

9.6. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute in Regulament, astfel:

– dreptul la informare care presupune dreptul de a afla ce date sunt procesate, scopurile si temeiurile prelucrarii, destinatarii datelor, perioada de stocare, existenta drepturilor persoanelor vizate;

– dreptul de acces la datele cu caracter personal, potrivit careia orice persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective;

– dreptul la rectificare, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc;

– dreptul la stergerea datelor, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de o obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc atunci cand datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal sau datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului in temeiul legislatiei aplicabile;

– dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, in limitele prevazute de lege;

– dreptul de opozitie, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare, cat si oricand pentru scopuri de marketing direct;

– dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, Cod Postal 010336, Bucuresti, Romania.

– alte drepturi care pot fi exercitate in limitele prevazute de lege, daca este posibil si aplicabil: dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune proceselor decizionale automate.

9.7. La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti si/sau Castigatori, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi in Campanie si/sau Castigatorii vor trimite Organizatorului pe adresa str. Valsanesti nr. 1 E sector 3, Bucuresti cod postal 032881, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata sau un e-mail la adresa contact@vinconromania.com In cazul transmiterii unui e-mail, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica identitatea persoanei care il transmite.

9.8. Organizatorul nu transfera date cu caracter personal catre destinatari din afara spatiului Uniunii Europene. De asemenea, Organizatorul nu vinde, nu ofera si nu pune la dispozitia tertilor in interes comercial datele cu caracter personal pe care le prelucreaza.

9.9. In cazul in care se solicita Organizatorului dezvaluirea informatiilor vizate printr-un ordin judecatoresc sau pentru a se conforma altor cerinte legale sau de reglementare, societatea va da curs acestor solicitari in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

9.10. In cazul in care nu sunteti de acord cu acest Regulament si/sau nu indepliniti conditiile prevazute de acesta, va rugam sa nu va inscrieti si/sau sa nu participati la campanie.

Sectiunea 10. Alte prevederi ale Regulamentului

10.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorii constata neindeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul Regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

10.2. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor pe pagina de Facebook.

 

Vincon Logistic S.A.

Administrator Unic

Gianina-Virginia Rusu